Drogový informaèný systém- Slovensko
English

Použi Options-Document Encoding-CentralEuropean (Win 1250) !

Vítajte na úvodnej stránke Drogového informaèného systému venovanej Slovensku !

Na nasledujúcich stránkach nájdete aktuálne informácie v slovenskom i anglickom jazyku urèené pre širokú verejnosť, ¾udí z masmédií, odborníkov a tých, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia o opatreniach štátu voèi noènej more s menom "drogy". Stránky sú v neustálom vývoji, preto buïte trochu tolerantní voèi prípadným nedostatkom.


Štatistické údaje

Oficiálne dokumenty - poskytujeGenerálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Základné fakty o u nás dostupných drogách

Praktické informácie

Výukové poèítaèové programy o drogách

Autentické príbehy !!! - zaujímavé èítanie


Ïakujeme za Vašu pozornosť ! Uvítame akéko¾vek Vaše pripomienky k forme i obsahu týchto stránok i ïalšie príspevky. Èakáme Vaše emaily.

Stránky sú súèasťou projektu PHARE Drogový informaèný systém, ktorý koordinuje konzorcium MSDP, Amsterdam.

Stránky pripravuje spoloènosť pre informaèné technológie DataBaseConsulting a nadácia Droga a Ty za podpory programu PHARE Boj proti drogám a Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.