Príbehy

autentické príbehy z plánovanej publikácie a série èlánkov Americká a slovenská drogová vojna, obè.združenie Droga a Ty

Zdroje :


Ako sa z chlapca stal díler, USA

Blava - list 15 roènej dievèiny, Slovensko

ïalšie príbehy budú nasledovať èoskoro !


Úvodná stránka