SVEDKOVIA? - Wladyslaw Majka - SKS - Bratislava 1992 - 98 strán, A6 IMPRIMATUR - SLOVENSKY

Z OBSAHU: História Svedkov Jehovových - Učenie Svedkov Jehovových vo svetle Biblie (Meno Božie, Ježiš Kristus, Najsvätejšia Trojica, Panna Mária, ľudská duša, existencie pekla, sviatosť krstu, Eucharistia, Svätá spoveď, úcta svätých) - Proroctvá Russella a jeho nástupcov (tisícročné kráľovstvo na Zemi, “Druhá skúška”) - Katolícka Cirkev je Cirkvou všeobecnou (tri pravdy o Cirkvi, Krížová cesta, Ružencová pobožnosť, Kňazi katolíckej Cirkvi, Načo je celibát?) - Priateľ, kam si sa to dostal? - Horlivosť v Božej službe

 

JEHOVOVI SVEDKOVIA FALOŠNÍ SVEDKOVIA - O. Augustin, J. Záň - Danville 1975 - 68 strán, A6 IMPRIMATUR - SLOVENSKY

Z OBSAHU: Pôvod sekty Jehovových svedkovia - Jozef F. Rutherford - Natan H. Knorr - Pomýlené náhľady (Ich náhľad na náboženstvo, vzťah Jehovových svedkov ku svetskej moci, čo sú a kto sú?) - Ich náuka (kresťania podľa Biblie, Jehova Boh, Ježiš Kristus, Najsvätejšia Trojica, druhý príchod Kristov na svet, tisícročnica, smrteľná duša, Antikrist) - Kto sadá Jehovovým svedkom na lep? - Postoj katolíkov voči Jehovovým svedkom

 

SVEDKOVIA JEHOVU, ČI SVEDKOVIA JEŽIŠA KRISTA /Świadkowie jehowy czy świadkowie Jezusa Chrystusa/ Kňaz. Alfred Jagucki - Zwiastun - Warszawa 1987 - 28 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Ježiš Kristus, Boh oslávený na veky - Kým je Duch Svätý - Máme byť aj my svedkami? - Náš vzťah k Svedkom Jehovovým - Kde sú mŕtvi? - Predpovede o druhom príchode Krista - Kde sa uskutoční Kráľovstvo Božie? - Kto bude môcť večne žiť na zemi? - Je duša v krvi? - Telo, duch a duša - Veľká Noc a Vianoce

 

OD SVEDKA JEHOVU DO SVEDKA JEŽIŠA KRISTA /Od świadka jehowy do świadka Jezusa Chrystusa/ - Hans-Jurgen Twisselmann - Słowo prawdy - Varšava 1994 - 184 strán, B6 - POĽSKY

Z OBSAHU: Moja cesta k Svedkom Jehovovým (prečo som sa stal SJ, fascinácia a rozčarovanie) - Fascinácia - V rozhovore s istým svedkom Jehovovým (proti chápavosti, dogmatike, duchovnému súdu) - Moja spory so Svedkami Jehovovými (list do Biblicko-Traktátnej Spoločnosti Strážna Veža, odpoveď, exkomunikácia, odchod z bludnej cesty) - Z histórie Svedkov Jehovových (Vznik, Russell, Rutherford, tragikomédia o roku 1925, nový termín konca ako prostriedok aktivácie: 1975, jasnejšie svetlo) - Misijná práca uprostred Svedkov Jehovových (Ako vznikla “Služba bratom”, definícia vytýčeného cieľa, Svedkovia Jehovovi utekajú od slobody) - Odpovede na otázky Svedkov Jehovových (život podľa náboženských zákonov?, musia všetci kresťania plniť každodennú poľnú službu?, Kto je múdry a rozvážny otrok, o ktorom hovoril Ježiš?

 

KTO SÚ SVEDKOVIA JEHOVOVI? - Vojtěch Engelhart - MCM /LÚČ/ - Olomouc 1992 - 56 strán, A5 - SLOVENSKY

Z OBSAHU: Niekoľko slov o dejinách sekty - Vieroučné omyli svedkov Jehovových - Najsvätejšia Trojica - Ježiš Kristus - Kríž - Matka Božia - Cirkev - Pápež - Biblia - Úcta svätých a ich obrazov - Svätenie nedele - Veľká noc - Vianoce - Traja králi - Pôst - Krst - Birmovanie - Spoveď - Svätá omša - Omša za zomrelých - Očistec - Peklo - Nesmrteľnosť duše -Koniec sveta - Mravouka Svedkov Jehovových - Používanie Božieho mena - Sexuálna morálka - Kňazský celibát - Používanie transfúzie krvi - Svetské záležitosti - Vojna - Kresťanské zvyky - záver

 

ZA CUDZÍM VŠAK NEPÔJDU /Za cizím však nepújdou/ - Ondřej Novotný - Oliva - Praha 1996 - 56s, A5 - ČESKY

Z OBSAHU: Dopisy: Ivana a Zuzany Kempných, Vladimíra Puše, Ondřeje Novotného, Roberta Slabihoudka, Ivoše a Daniely Sysalových, Marcely Pušové, Jany Novotné, Dany Cetkovské, Pavla Másla - “Neplač, odpustil som Ti” (osobné svedectvo) - Ako rozumieť niektorým pojmom Svedkom Jehovovým?

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI - HISTORICKÝ PREHĽAD - Prokop Remeš - Oliva - Praha 1995 - 30 str., A5 - ČESKY

Z OBSAHU: Adventistická predohra - Russell - Sionská Strážna Veža - Rozpory a škandály - Rok 1914 - Rutherford - Rok 1925 - Teokratická organizácia - Nathan Homer Knorr - Rok 1975 - Kríza vo vedúcom zboru - Vážne pochybnosti - Henschel, nový výhľad do budúcnosti? - bibliografia - príloha

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI - Jan Blahoslav Šourek - KSČCE - Plzeň 1993 - 38 strán, A5 - ČESKY

Z OBSAHU: Vstup do rozhovoru - Ježiš Kristus - Meno Jehova - Organizácia - Pre koho je nebo - Koniec sveta - Cirkev ako babylon - Vonkajšie odlišnosti - Vzťah k Biblii - Pastier bez zľutovania - Niekoľko základných faktov o svedkov Jehovových - Aké rady je dobré prijať - Čo musím prijať, ak sa stanem Svedkom Jehovovým

 

AKO ODPOVEDAŤ NA SVEDKOV JEHOVOVÝCH /How to Respond to ... the Jehovahs witnesses/ - Herbert Kern - Tranoscius - Liptovský Mikuláš 1993 - 56 strán, A5 - SLOVENSKY

Z OBSAHU: Historické pozadie Svedkov Jehovových - Ježiš Kristus, pravý človek a pravý Boh - Jehova v porovnaní s Ježišom Kristom - Je správne uctievať Ježiša? - Vzkriesenie verzus znovustvorenie Ježiša Krista - Jeden Boh, Tri Božské osoby - Spasenie - Zvestovanie Svedkom Jehovovým - Záverečné slovo - Bibliografia

 

SPOR O BOŽIE MENO /Spór o Boże imie/ - Tadeusz Kunda - Apostolicum - Ząbki 1996 - 118 strán, A5 IMPRIMATUR - VYDAVATEĽSKÉ PRÁVA - POĽSKY

Z OBSAHU: Vlastné meno Boha v Biblii - Boh, Mesiáš predpovedaný prorokmi Starého Zákona - Kristus-Boh-Spasiteľ - Poslaný Otcom - Tí, čo zvedú mnohých - Objavil som Tvoje meno - Ježiš, najvyššie meno - Padni na kolená - “Nové” svetlo “Strážnej Veže” - ELOHIM EHAT, spoločná jednota - Čo hovorí Boh Otec o Ježišovi - Kým je “Jehova” - Poznáte ich po ovocí - Meno “Jehova” v Biblii “Nového Sveta” - Poznáte ich po ovocí

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI - ŠTRUKTÚRA NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI - Janusz Piegza - Nomos - Kraków 1995 - 174 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Náuka Svedkov Jehovových ako mýtus - Doktrínová evolúcia Russella, interpretácia Svätého Písma - Kríza v roku 1914 - Vedomé vyznanie histórie - “Pravda” ako “veda” - Kritika kresťanských symbolov - Náboženské praktiky

 

STRÁŽTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV /Streżcie się fałszywych proroków/ - Tadeusz Kunda, Romuald Kromplewski - Apostolicum - Ząbki 1996 - 224 strán, A5 IMPRIMATUR - VYDAVATEĽSKÉ PRÁVA - POĽSKY

Z OBSAHU: Božstvo Krista (Boh dáva spásu, Jahve je našim Bohom - Pánom Jediným, Je Jehova Biblické meno?, Kristus nás varuje) - Duch Svätý - Svätá trojica - Eucharistia (ustanovenie Eucharistie) - Krst - Manželstvo - Nesmrteľná ľudská duša - Mária, matka Božia (Kto je žena z Genesis 3,15) - Peklo a očistec - Cirkev Kristova, Katolícka - Pápež - Kríž - Eschatológia (posledné veci podľa Svedkov Jehovových, bod zvratu, 144 tisíc, koniec sveta) - “Irelevantné” náuky Svedkov Jehovových - Nezabíjaj! - Falzifikát kresťanstva - Pôst - Zákaz požívania krvi (Argumenty Svedkov Jehovových, Odpoveď - citáty a závery) - Tradícia - Svedectvá prvých časov - Proroctvá svedkov Jehovových (Návrat “raja” na zem, rybolov naivných a bojazlivých

 

BOL SOM SVEDKOM JEHOVOVÝM - Stanislav Ferfecki - Nádej - Bratislava 1990 - 88 strán, A5 - ČESKY

Z OBSAHU: Stalo sa, čo nikto nečakal - Ako som sa stal svedkom - Veriaci s pozemskou nádejou - Môj priateľ odchádza - Moja dôvera v organizáciu dostala ďalšiu ranu - Kríza - Neberú ohľad na pravdu - Prvé zmeny k lepšiemu - Náuka o triede “144 000” nemohla obstáť - “Verný a rozvážny otrok” - proroctvo, či podobenstvo - Prisvojujú si ducha svätého - Prekvapenie na pokračovanie - Naposledy v zhromaždení - Bratku, ty slovíčkuješ! - Veril som v iného Krista - Znovuzrodenie - Predvolanie pred zbor starších - Hlavou proti stene - Konečný krok k novému životu - V prístave radosti a bezpečia - Biblia a Svedkovia Jehovovi

 

VRÁŤ SA SYNU, VRÁŤ Z ĎALEKA /Wróć ... synu, wróć z daleka.../ - Tadeusz Kunda Michalinemu - Marki-Struga 1995 - 188 strán, A5 IMPRIMATUR - VYDAVATEĽSKÉ PRÁVA - POĽSKY

Z OBSAHU: Namiesto úvodu - Základ obrany čistoty náuky Katolíckej Cirkvi - 165 listov bývalých svedkov Jehovových - Žobrajúci Ježiš

 

PRAVDA VÁS VYSLOBODÍ - Ken Guindon - Wydawnictwo “m” - Krakow 1995 - 120 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: Hľadania - Svedok Jehovy .- Pastor Cirkvi Baptistov - Návrat ku Katolíckej Církvi

 

SVEDKOVIA JEHOVI - STRÁŽCOVIA PRAVDY, ČI FALŠU? /Świadkowie Jehowy - strażnici prawdy czy fałszu?/ - Aldona Różanek - Michalineum - Marki Struga 1996 - 116 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: Krátka história sekty Svedkov Jehovových - Viera v Svätú Trojicu (Ježiš Kristu - Boh, Duch Svätý - tretia Osoba Najsvätejšej Trojice) - Mária, Matka Božia - Obrazy, sochy, kríže - Eucharistia - Nesmrteľná duša - Nebo - Očistec - Peklo - Meno Božie - Kňažstvo - Manželstvo - Bibliografia

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI BEZ RETUŠU /Świadkowie Jehowy bez retuszu/ - Grzegorz Fels - Niepokalanów - Teresin 1996 - 176 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: Russell a jeho dielo - Svedkovia Jehovovi (história, doktrína, organizačná štruktúra, situácia v Poľsku) Vízia nesmrteľnosti - Palác prorokov - Nesplnené proroctvo z roku 1975 a z roku ... - Spojenie Svedkov Jehovových so slobodomurárstvom - Svedkovia Jehovovi “obrancami” slobôd obyvateľov - Bol Nikita Chruščov “synom Božím”? - Komunistické sympatie svedkov Jehovových - Vojenská služba Svedkov Jehovových - Zvedenie za doláre? - Morálka na príkaz - “Miešanie krvi”? - Transfúzia či smrť? - Zahynul Kristus na kole? - Poľské skupiny bádateľov Písma Svätého - Listy od osôb ukrivdených bludnou náukou Svedkov Jehovových

 

KRÍZA SVEDOMIA /Krize svědomí/ - Raymond Franz - Ethics - Ostrava 1994 - 416 strán, B5 - ČESKY

Z OBSAHU: Cena svedomia - Motívy a pozadie - Vedúci zbor - Vnútorné pozdvihnutie a prestavba - Tradícia a zákonodarstvo - Dvojaký meter - Predpovede a opovážlivosť - Ospravedlnenie a zastrašovanie - 1975 “Vhodný čas pre Boží zásah” - Bod rozhodnutia - Dohra - Vyhliadky - Príloha a dodatok

 

PÍSMO SVÄTÉ POPIERA NÁUKU SVEDKOV JEHOVOVÝCH /Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy/ - Helena a Antoni Szczepańscy, Tadeusz Kunda - Apostolicum - Ząbki 1996 - 276 strán, A5 - 1, 2 a 3 vydanie - IMPRIMATUR - VYDAVATEĽSKÉ PRÁVA - POĽSKY

Z OBSAHU: Slovo k Svedkom Jehovovým - Božstvo Krista - Duch Svätý - Svätá Trojica - Meno Božie - Kríž - Kristovo zmŕtvychvstanie - Posmrtný život - Sväté sviatosti - Mária, Matka Božia - Obrazy - Apokryfy - Kresťanský pôst - Druhý príchod Krista - História Svedkov Jehovových

 

JEHOVOVI SVEDKOVIA - Koloman Kahan - Pravda - Bratislava 1988 - 262 strán, A5

Z OBSAHU: Typologické zaradenie a genéza Jehovových svedkov - Sú Jehovovi svedkovia náboženskou sektou? - Vznik a vývoj jehovizmu - Vieroučný systém jehovizmu - Ideové zdroje vierouky Jehovových svedkov - Falšovatelia Biblie - Konfesijné základy a ich logické protirečenia - Eschatologické a chiliastické vízie Jehovových svedkov - Osobitosti náboženského kultu a morálneho kódexu Jehovových svedkov - Sociálne doktríny a politická prax jehovizmu - Doktríny o “spoločnosti nového sveta” a o teokracii - Doktrína o armagedone - Jehovizmus a sionizmus - Jehovizmus a antikomunizmus - Život v jehovistickej komunite - Organizačný systém - Osobitosti jehovistického systému, výchova a propaganda - Príčiny pôsobenia Jehovových svedkov - Prekonávanie náboženského sektárstva

 

PRAVDA O SVEDKOCH JEHOVOVÝCH /Prawda o świadkach Jehowy/ - Robert Fiszkal - Logos - Erie, USA - 34 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Priekupník, zakladateľ sekty - Knihy Russella - Rutherford, nástupca Russella - Náuka svedkov Jehovových - Ako nadíde spása sveta ? - Prameň horlivosti svedkov Jehovových - Metódy výkladu Svätého Písma - Najdôležitejšie náuky svedkov Jehovových vo svetle Biblie - Svedkovia Jehovovi popierajú Najsvätejšiu Trojicu - Všeobecné zhodnotenie náuky Russella a jeho nasledovníkov

 

JE NÁUKA SVEDKOV JEHOVOVÝCH ZHODNÁ S BIBLIOU? /Czy nauka świadkow jehowy jest zgodna s biblią?/ - Kň. Zdizsław Domagała - BK - Lublin 1984 - 48 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: História Svedkov Jehovových - Riadenie a vnútorná štruktúra hnutia – Náuka

 

BOL SOM SVEDKOM JEHOVOVÝM - Günther Pape - Klaretinus - Varšava 1991 - 200 strán, B5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Detské roky - Ako aktivista Svedkov Jehovy - Prvé pochybnosti - Riadi Jehova Strážnu Vežu? - Môj svetonázor sa rozsypal - Falošní proroci - Na ceste do Cirkvi - Našiel som svoj dom v Církvi

 

ČLOVEK A SVEDKOVIA JEHOVOVI - Biskup Zygmunt Pawłowicz - STELLA MARIS - Varšava 1991 - 128 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Človek a sekty - Človek a svedkovia jehovy -. C. T. Russel, zakladateľ Svedkov Jehovových - J. H. Rutherford, spoluzakladateľ - Organizačné štruktúry - Výklad Svätého písma - Náuka o Bohu - O človeku - Smrť a posmrtný život - Náboženská spoločnosť - Od svedka Jehovy do svedka Ježiša Krista - Predavači raja - Bol som svedkom Jehovy - Bývalý poľský svedok Jehovy R. Solak - Príčiny lákania ľudí v kruhy svedkov Jehovy - Dekanát proti Svedkom jehovovým - Postavenie katolíkov voči Svedkom Jehovovým -

 

TRIDSAŤ ROKOV V OTROCTVE STRÁŽNEJ VEŽE - W. J. Schnell - 68 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Začiatok intríg - Vtiahnutý v nevôľu Strážnej veže - J. Rutherford v Nemecku - “Božia organizácia” - Od dôvery k rozčarovaniu - Pionieri - Rozvoj doktrín hnutia “Strážna Veža” - Začiatky novej stratégie - Moja služba v New Yorku - Moja úloha v New Jersey - Teokracia roku 1938 - Východ

 

FALOŠNÝM PROROKOM NIE! – Tomasz Kulig – Vydawnictvo TOMASZ KULIG – Oklusz 1994 – 152 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Izrael, vybraný národ – Neviditeľné vzmŕtvychvstanie v roku 1918 – Rok 1914 a “posledný súd” – Strach a Armagedon - Proroctvo Ezechiela – Útok na Izrael a jeho víťazstvo – Rok 1925 a proroctvo Rutherforda – Rok 1975 a proroctvo Knorra – Rok 1914 a kráľovstvo Božie – Rok 1914 a príchod Krista – Prenasledovanie svedkov Jehovových v Malawi – Klamstvo a falošné náboženstvo – Náboženstvo či Kristus – Choď za hlasom svedomia

 

PROROCI Z BROOKLINU – R. Solak – DABAR – Toruń 1992 – 52 strán, B5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Moje vyznanie – Svedkovia Jehovu, či svedkovia Ježiša – Kto zvíťazil v sedemdesiatich rokoch – “Strážna Veža” zosmiešňuje Sväté Písmo – Štúdium knihy – Kým sú “druhé ovce”? – Hlásenie evanjelií, alebo práca na hodiny

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI - V. Hanc, T. Lenkiewicz - WID - Włocławek 1990 - 64 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU:  História Svedkov Jehovových - Štruktúra a riadenie spoločnosti Wachtower - Doktrýna Svedkov Jehovových - Sväté písmo a jeho pozícia u svedkov Jehovových - Jahve, či Jehova? Eschatológia - Duch Svätý - Svedkovia Jehovovi a Sviatosti

 

JEHOVOVI SVEDKOVIA A PSYCHICKÉ ZDRAVIE – kolektív – SLOVO NÁDEJE – Gdańsk 1997 – 24 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: O psychickom zdravia- Svedkovia Jehovovi a problém psychických chorôb – Príčiny duchovných ochorení u Svedkov Jehovových – Žiť ako Svedok Jehovov

 

PRAVDA O SVEDKOCH JEHOVOVÝCH - Kň. Sławomir Zaczek - GALENA - Radzyń Podlaski 1997 - 20 strán, A5 - IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: Odhalené klamstvo - Diabolská ponuka - 32 rokov v nevoľníctve Strážnej Veže - Agresia Svedkov Jehovových - Pán Ježiš varuje pred falošnými prorokmi - Kto ničí Kristov kríž? - Porovnanie učenia - Nedajte sa oklamať - Ktorú Cirkev založil Ježiš? - Čoho sa boja svedkovia Jehovovi? - Čas konať - Písomné svedectvá

 

 

SVEDKOVIA JEHOVU - Elizeusz Bagiński OCD - WYDAWNICTWO BOSYCH KARMELITÓW - Kraków 1997 - 248 strán, A5 IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU:  Pôvod a história Svedkov Jehovových - Okolnosti, ktoré spôsobily sektu Svedkov Jehovových - Russell, založiteľ Svedkov Jehovových - Russel a adventizmus - Náuka pánas Russella - Nástupci Karola Russella - Pohľady Svedkov Jehovových: Pán Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý, Svätá Trojica, Mária, Biblia, Boží zákon, Cirkev, Kríž, Satan, člověk po smrti, Armagedon, Návrat Pána, Raj v nebi či an zemi?, Nebo pre 144 000 vyvolených, úcta k obrazom a sochám, vojenská služba, pravdivé náboženstvo

 

STRÁŽNA VEŽA, PENIAZE A NÁBOŽENSKÝ PODVOD – PRÁH – Praha 1997 – 160 strán, A5 - ČESKY

Z OBSAHU: Lož, klam a podvod – Vznik a vývoj NSSJ – Ch. T. Russell, falošný prorok a šikovný obchodník – V Russellových šlapajach – Premena v celosvetovú organizáciu – Nenávisť ku kresťanským cirkvám – Všemocný vládca, zákonodarca a sudca – Veľmi zisková spoločnosť – Plánovaná a riadená zvestovateľská činnosť – Teokratická škola kazateľskej služby – Vlastná verzia Biblie – Právne výbory – Rok 1975, ďalšia falošná predpoveď – Spolupráca so štátnou bezpečnosťou – Falošný prorok a zlodej – Sekta zatratenia, kult a falošní učitelia – Svedkovia Strážnej veže – Postoj ku svedkom Jehovovým

 

NAJVÄČŠIE KLAMSTVÁ A PROROCTVÁ SVEDKOV JEHOVOVÝCH - Cezary Podolski - MISPOL - Gdańsk 1996 - 136 strán, A5 - IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: História svedkov Jehovových - Kríž, alebo kôl? - Svedkovia Jehovovi a Hitler, židia - Svedkovia Jehovovi a špiritizmus - Svedkovia Jehovovi a slobodomurárstvo - Svedkovia Jehovovi a transfúzia krvi - Svedkovia Jehovovi a nemorálnosť - Klamstvo v mene Božom - Čítaj Bibliu: padneš do temnoty? - Vojenská služba - Symbolika: pohanstvo, či kresťanstvo? - Dávid a Dom kniežat - Falošné proroctvá - Znaky posledných dní - Pokolenie roku 1914 - Rok 1914: rok krízy? - Učenie postavené na hlave - Nové svetlo - Falšovanie vlastných textov - Svedkovia Jehovovi “citujú” - Literatúra odpadlíkov - Smutný koniec verného sluhu - Svedkovia Jehovovi: spoločnosť či náboženská skupina? - Biblia Svedkov Jehovových kontra učeniu -

 

ABY SI NEPADOL DO PASCE ZLÉHO - Tadeusz Kunda - STELLA MARIS - Gdynia Warszawa 1991 - 76 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Svedectvo pána Edmunda - Svedectvo Kazimiera Borysovského - Príčiny narastania popularity siekt v Poľsku

 

ROZSIEVAČI KÚKOĽU - Elizeusz Bagiński OCD Wyd. BOSYCH KARMELITÓW - Kraków 1998 - 88 strán, A6 - IMPRIMATUR - POĽSKY

Z OBSAHU: Pôvod a história svedkov Jehovových - Adventizmus - Karol Russell: zakladateľ sekty bádateľov Písma - Roky mladosti - Kríza viery - Russel a adventisti - Biblická skupina Russella - Spolupráca s N. H. Barbourem - Samostatná činnosť Russella - Rok 1914 - Rozvoj organizácie sekty - Súdne procesy “pastora” Russella ( Zázračné obilie...) - Cesty Russella a jeho koniec - Činnosť pisára Russella - Učenie Russella - Nasledovníci: J. F. Rutherford (1869 - 1942) - H. H. Knorr (1905-1977) - F. W. Franz (1893 - 1992) - M. G. Henschel (+1920 terajší prezident sekty) - Náuka Svedkov Jehovových: Meno Božie, prirodzenosť Božia, Ježiš Kristus, druhá Božia Osoba, Človek, “sporné otázky” , Svetová organizácia Svedkov Jehovových - Posledný osud ľudstva a sveta

 

BLUDNÉ UČENIE SVEDKOV JEHOVOVÝCH - Robert H. Countess - VOCATIO - Varšava 1998 - 176 strán, A5 - POĽSKY

Z OBSAHU: Základné teologické definície - Božie meno - Preklad Nového sveta svätých písiem a predstavenie božskosti Krista a Ducha Svätého