AKCIE

NÁBOŽENSKÁ SLOBODA A POSOBENIE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČENSTIEV

DIALÓG CENTRUM SLOVAKIA * EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ V SR * KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA * UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V  NITRE *

ÚSTAV PRE VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ pod záštitou  CIRKEVNÉHO ODBORU MINISTERSTVA KULTÚRY SR usporiadajú kolokvium na tému:
Náboženská sloboda a pôsobenie nových náboženských spoločenstiev

SVÄTÝ JUR 8.-10. NOVEMBER 1998

P R O G R A M:

Nedeľa, 8. novembra 1998:

popoludní príchod účastníkov
8,00 bohoslužba v kostole Evanjelickej cirkvi a. v.
19,00 pozdravenie účastníkov kolokvia (PaedDr. Miroslav Holečko, MK SR)

Pondelok, 9. novembra 1998:

7,30 - 9,00 raňajky, pobožnosť
9,00 - 11,00 Uvodný referát: PaedDr. M. Holečko, MK SR:
Postavenie cirkví a náboženských spoločenstiev v SR
Referát: Prof. Dr. J. Aagaard, Aarhus/Dánsko, prezident DCI:
Náboženská sloboda v Európe
Koreferát: PhDr. P. Mulík, riaditeľ Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
Nové náboženské spoločenstvá v SR
prestávka: občerstvenie
11,00 - 12,30 Referát: zástupca Bundestagu, SRN:
Záverečná správa Anketovej komisie o “tzv. sektách a psychoskupinách”
obedňajšia prestávka
14,30 - 16,30 Referát: Dip.Th. W. Müller, Jena, SRN:
Význam elektronických médií pre medzinárodnú informačn a preventívnu prácu – Databanka Religio
Koreferát: zástupca KBS
prestávka: občerstvenie
16,30 - 18,00 Referát: MUDr. A. Rakús, Bratislava, SR: Psychologické aspekty v súvislosti s novými náboženskými  spoločenstvami a psychokultami
večera
19,30 voľná diskusia, videoprojekcia

Utorok, 10. novembra 1998:

7,30 - 9,00 raňajky, pobožnosť
9,00 - 11,00 Referát: Pfr. Th. Gandow, DCB, SRN - viceprezident DCI:
Náboženská invázia – Industriálne kulty a psychokulty ako politická výzva
Koreferát: Mgr. B. Göőz, DCS:
Zodpovednosť historických cirkví a Nové náboženské spoločnosti
prestávka - občerstvenie
11,00 - 12,30 Referát: Prof. Dr. A. Dvorkin, riad. Centra Sv. Ireneja, Moskva, Rusko: Ruské skúsenosti s novými sektami a deštruktívnymi kultami
Referát: Pfr. Mgr. Johannes Spitzer, Rakúsko:
Tzv. sekty a verejnosť. Túžba po senzácii, zneužívanie tolerancie
obedňajšia prestávka
14,00 - 14,30 Tlačová konferencia
14,30 - 16,00 Referát: doc. ThDr. Tomáš Novotný,ČR:
Nové náboženské hnutia a kulty v Českej republike
Koreferát: Mgr. B. Rakovský, ESŠS: Úloha masmédií v súvislosti s nástupom nových náboženských spoločenstiev
prestávka - občerstvenie
16,30 - 18,00 Referát: Dr. G. Müller, Wien, Rakúsko: Poradenská práca v oblasti siekt a psychokultov
18,00 - 18,30 Záver
18,30 večera


DIALOG CENTRUM SLOVAKIA 946 19 Č i č o v, Záhradnícka ul. 4

Tel./fax : ( 421) - 0819 - 795135

 

VYHLÁSENIA CIRKVI

VYHLÁSENIE KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY VO VATICANE

UPOZORNENIE

o spisoch, ktoré napísal P. Anthony de Mello SJ

Indický jezuitský páter Anthony de Mello (1931-1987) je veľmi známy svojimi početnými publikáciami, ktoré boli preložené do rozličných jazykov a pozoruhodne sa rozšírili v mnohých krajinách, hoci nie vždy ide o ním schválené texty. Jeho diela, ktoré majú skoro vždy formu krátkych článkov, obsahujú viaceré platné prvky orientálnej múdrosti, ktoré môžu napomáhať sebaovládanie, vymanenie sa z moci závislostí a vášní, oberajúce o slobodu a vyrovnané prežívanie rozličných priaznivých i nepriaznivých životných udalostí. Páter de Mello sa vo svojich skorších spisoch, hoci sa v nich prejavujú vplyvy budhistických a taoistických duchovných prúdov, držal v oblasti kresťanskej spirituality. Ide o knihy, v ktorých hovorí o rozličných druhoch modlitba:

prosebné modlitby, modlitby za iných, modlitby chvály, rozjímania o tajomstvách Kristovho života atď.

Lenže už v týchto skorších dielach, ale najmä v jeho neskorších publikáciách pozorovať postupný odklon od podstaty kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi, nahradzuje intuíciou Boha bez tváre, ktorý nemá nijakú podobu, takže hovorí o Ňom ako o čírej prázdnote. Ak chceme vidieť Boha, stačí hľadieť priamo na svet. Vraj sa o Bohu nedá povedať nič, jediná vedomosť o ňom je ne-vedomosť. Pýtať sa, či Boh jestvuje, je vlastne nezmysel. Takýto radikálny postoj vedie k popieraniu toho, že Písmo obsahuje platné výpovede o Bohu. Slová Písma sú tak len návodom, ako dosiahnuť nerušenosť. Na iných miestach sa nachádza stať o posvätných náboženských knihách vo všeobecnosti, čiže aj o Biblii, kde sa vyjadruje ešte tvrdšie: vraj bránia človeku nasledovať svoj vlastný zdravý ľudský rozum, otupujú ho a robia ho krutým. Náboženstvá, vrátane kresťanstva, predstavujú hlavné prekážky pri odhaľovaní pravdy. V ďalšom sa však táto pravda čo do obsahu nikde presne nedefinuje. Myslieť si, že Boh môjho náboženstva je ten jediný, je nič inšie ako fanatizmus. „Boh" sa považuje za akúsi bližšie neurčenú a všadeprítomnú kozmickú skutočnosť. Neprichádza do úvahy, že by mohlo ísť o osobného Boha a prakticky sa to popiera.

Voči Ježišovi má páter de Mello úctu a označuje sa za jeho „učeníka". Ako učiteľa ho však kladie na roveň ostatných. Jediný rozdiel medzi Ježišom a inými ľuďmi je v tom, že on „bdel" a bol úplne slobodný, kým ostatní nie. Nepovažoval ho za Božieho Syna, ale iba za toho, kto nás učí, že všetci ľudia sú deti Božie. Aj výpovede o konečnoplatnom údele človeka spôsobujú zmätok. Na niektorých miestach sa hovorí o akomsi „rozplynutí sa" v neosobnom Bohu, podobne, ako sa rozpúšťa soľ vo vode. Pri iných príležitostiach sa hovorí o osude po smrti ako o čomsi, na čo nemá význam sa pýtať. Treba sa zaujímať jedine o terajší život. No o tomto živote platí, že v ňom nejestvujú objektívne kritériá, ako posúdiť, čo je mravné, lebo zlo je iba určitá nevedomosť. Dobro a zlo sú iba hodnoteniami mysle, ktoré sa premietajú na skutočnosť.

Z toho, čo sa uviedlo, možno pochopiť, prečo podľa autora Krédo, čo Vyznanie viery v Boha alebo v Krista, je pre osobný prístup k pravde iba na prekážku. Cirkev, keďže z Božieho slova vo Svätom písme urobila modlu, spôsobila vlastne to, že Boha vyhnala z chrámu. V dôsledku toho stratila autoritu učiť v Kristovom mene.

Kongregácii pre náuku viery ide o ochranu veriacich, preto si považuje za povinnosť týmto Upozornením vyhlásiť, že uvedené postoje nie sú zlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť vážne škody.

Pápež Ján Pavol II. počas audiencie, udelenej podpísanému prefektovi tejto Kongregácie, schválil toto Upozornenie, o ktorom sa rozhodlo na jej riadnom zasadaní, a prikázal ho uverejniť.

V Ríme, v sídle Kongregácie pre náuku viery, dňa 24. júna 1998, na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa.

+ Joseph kardinál Ratzinger
Prefekt+

Tarcisio Bertone S.D.B.
arcibiskup emer. de Vercelli
Sekretár

PRAMEŇ: CCNEWS - Spravodajský servis Katolíckej Cirkvi
                    http://www.rcc.sk/servis


VYHLÁSENIE K ČINNOSTI MUNOVEJ SEKTY

Komisia pre ekumenizmus a dialóg s cirkvami pri Konferencii biskupov Slovenska:

Dovoľujeme si Vás upozorniť na niektoré aktivity „Cirkvi zjednotenia“, nazývanej aj Munova sekta, podľa svojho zakladateľa San Mjung Muna.

V decembri 1997 a januári 1998 vykonávala „Federácia rodín za svetový mier“ podpisovú kampaň v našich mestách a niekde aj podomovú agitáciu. Občania boli vyzývaní, aby svojím podpisom vyjadrili záväzok zachovávať manželskú vernosť a zotrvať v manželskom zväzku. Nie náhodou boli tieto aktivity silne zastúpené najmä v oblasti Oravy, kde sú hodnoty rodiny medzi obyvateľstvom pevne zakotvené.

V poslednom čase prebieha ďalšia podobná podpisová kampaň za manželskú vernosť a zodpovednú výchovu detí, ktorá má vyvrcholiť „festivalom pravej lásky“ 13. júna 1998 v Bratislave. Ako sa udáva, všeobecným cieľom je nájsť 360 000 párov (nielen na Slovensku), ochotných túto akciu podporiť a zúčastniť sa na nej.

Zmienená organizácia, podobne ako „Federácia žien za svetový mier“, je jednou z mnohých, pomocou ktorých „Munova sekta“ vykonáva svoj vplyv v spoločnosti. Zo skúseností z iných krajín je známe, že toto hnutie sa na verejnosti predstavuje podujatiami lákavo zameranými za hodnoty rodiny, výchovu detí, bratstvo, sesterstvo a pod. V konečnom dôsledku však ide o nábožensko - doktrinárne ciele tohoto hnutia.

S. M. Mun je predstavovaný ako mesiáš - záchranca ľudstva (takto sa deklaroval r. 1992) a spása človeka spočíva podľa neho v tom, že sa postupne včlení do „pravej rodiny“, ktorej hlavou je on. Tomuto hlavnému cieľu slúžia už dlhodobo konané masové sobáše, ktorými sa docieľujú priama “adopcia“ párov a podriadenie sa jeho autorite. V posledných rokoch sa zaužívala i prax získavania podpisov a účasti na akciách manželských párov, pričom priama príslušnosť k hnutiu nie je nutná. Svojho životného partnera si človek nevolí, ale je mu vyberaný (podľa údajov samotným Munom). Budúci manželia sa vidia po prvý krát na samotnom akte masových sobášov (často s viactisícovou účasťou - napr. minulý rok v USA). Okrem toho je život členov usmerňovaný množstvom predpisov, zasahujúcich aj do výsostne osobných oblastí. Známe sú tiež prípady odchodov zo zamestnania či štúdia (u mladých ľudí) a ich niekoľkoročné nasadenie pre agitáciu v prospech Munovho hnutia. Prejavujú sa tu mnohé javy, ktorými sa vyznačujú negatívne deštruktívne kulty - závislosť na osobe zakladateľa, detailné usmerňovanie a podriadenosť, trhanie rodinných zväzkov, osobnostné zmeny. Preto je Munova sekta v mnohých krajinách považovaná za deštruktívny kult negatívne pôsobiaci na ľudskú psychiku a znevažujúcu dôstojnosť svojich členov.

Obrady masových sobášov, ako i podobné akcie festivalov, majú za cieľ postupne „vtiahnuť“ ľudstvo do Munovej „pravej rodiny“ a dosiahnuť nakoniec svetovú teokratickú spoločnosť s Munom na čele. Vlastná „Cirkev zjednotenia“ má prepracovaný hierarchicko-autoritatívny systém.

Hodnoty rodiny, zodpovedná výchova detí, trvalosť a vernosť manželského zväzku, vzájomná láska a úcta, sú hodnotami, ktoré Katolícka cirkev vždy podporovala a viedla k nim svojich členov. Keďže v našej spoločnosti sa stali uznávanými nielen medzi kresťanmi, ale všeobecne, dá sa očakávať, že široká verejnosť podporí podujatia, deklarujúce tieto hodnoty. Pritom však ľahko môže ísť o ich zneužitie na úplne iné ciele. Rovnako je možné všestranné zneužitie osobných údajov, ktoré občania pri podpisovaní hárkov uvádzajú. Samotná Cirkev zjednotenia nie je oficiálne u nás registrovaná, lebo na registráciu je nutných 20 000 podpisov.

Chceme tiež zdôrazniť, že „Cirkev zjednotenia“ nie je kresťanskou spoločnosťou a nemôže byť partnerom ekumenického dialógu. Ide tu o synkretické učenie obsahujúce prvky viacerých náboženstiev, hlavne však osobných názorov svojho zakladateľa. Kresťanské princípy a Biblia sú tu deformované a prispôsobené tak, aby toto učenie podporovali. Vierouka Munovcov je v príkrom rozpore so základnými princípmi kresťanstva a teda nemôže byť označená ako forma kresťanského vierovyznania.

+ Mons. Andrej Imrich

 predseda Komisie pre ekumenizmus a dialóg s cirkvami

Bratislava, 4. jún 1998 (citované z KBS v Bratislave)


PÁPEŽ VARUJE CIRKEV ČESKA PRED SEKTAMI

Pápež Ján Pavol II. varoval českých katolíkov pred prenikaním siekt. Na úvod návštevy ad limina českých biskupov v Ríme vyzval súčasne k intenzívnejším opatreniam na ochranu rodiny. V čase komunistického prenasledovania boli kresťanské rodiny zdravým jadrom, ktoré umožnilo cirkvi prežiť. Podpora rodiny musí dnes zahrňovať aj starostlivosť o ľudí v ťažkostiach. Táto angažovanosť za rodinu a pastorácia rodín predstavujú účinnú odpoveď na prenikanie siekt ako aj na hedonistickú kultúru života.
Dôrazne pripomenul pápež českým a moravským biskupom z 9 diecéz aj rozvoj katolíckych škôl a výuku náboženstva na štátnych školách. Aby sa mohlo čeliť sekularizmu, sú potrebné nové misionárske snahy. K tomu treba povzbudzovať katolíckych laikov, aby rástli v spiritualite a spoluzodpovednosti podľa smerníc II. vatikánskeho koncilu, zdôraznil Svätý Otec.

PRAMEŇ: Oficiálne stránky Katolíckej Cirkvi
                http://www.rcc.sk

 

ZO SVETA

SEKTA SCIENTOLÓGIE ÚTOČÍ

Sekta SCIENTOLÓGIE je vo svete známa súdnymi spormi proti všetkým organizáciám, ktoré odhaľujú jej podvody a manipulácie s ľuďmi. Tentoraz útočí súdnymi žalobami na Medzinárodné stredisko obrany pred sektami a psychickou manipuláciou - FACTNet (USA). Sekta Scientológie zažalovala toto stredisko za zverejnenie údajov, ktoré poukázali skutočné pozadie a nebezpečenstvo tejto, v USA veľmi rozšírenej deštrukčnej sekty. Dlh FACTNetu za súdne spory predstavuje 180.000 USD (asi 6 miliónov korún) a stredisku hrozí, že bude musieť sekte Scientológie zaplatiť ďalších 300.000 USD, čo by bolo spolu vyše 15.000.000 korún a znamenalo zánik tohoto, sektami postihnutými ľuďmi veľmi vyhľadávaného miesta. Rozhodujúci súdny proces sa bude konať v januári 1999.

Scientológia však žaluje aj novinárov, televíziu, rozhlas - všetky masmédiá, ktoré uverejnili čokoľvek o jej pozadí. Preto sa väčšina týchto redaktorov a novinárov bojí o Scientológii niečo napísať. Viacej súdnych sporov, ktoré sekta Scientológie v poslednej dobe vyhrala, dodávajú tejto sekte odvahu v ďalších žalobách.

Sekta Scientológie je jedna z najhorších siekt, ktoré manipulujú s ľudským podvedomým a hrubo zasahujú do duševného súkromia človeka. Taktiež ako iné sekty často používa “pranie mozgu” a psychickú manipuláciu. V poslednej dobe sa táto sekta začala šíriť aj k nám na Slovensko - tentoraz z Čiech.


SEKTY V RUSKU

V RUSKU JE REGISTROVANÝCH 13.000 SIEKT OD ROKU 1991 (KNA)

Moskva (KNA): Rusko: Od Roku 1991 zaregistrovali v Rusku oficiálne vyše 13.000 nových náboženských hnutí. Uviedla to v júli tohto roku Svetlana Romanjukova, prezidentka Združenia pre starostlivosť o obete siekt.  Informovala o tom Médialna služba KEM v Baseli 12. septembra. Ako príčinu tohto razantného rastu  počtu siekt udala Romanjukova náboženskú prázdnotu a s poľutovaním sa vyjadrila o tom, že sekty robia otvorený nábor nových členov na štátnych školách a vzdelávacích inštitútoch.

PRAMEŇ: CCNEWS - Spravodajský servis Katolíckej Cirkvi
                     http://www.rcc.sk/servis

 

NOVÉ KNIHY


SLOVENSKÉ


PASCA FALOŠNEJ NÁDEJE

Autor: Jaroslav Olsevsky

Vydal: JAS Zvolen 1998 (Imprimatur)

Obsah: Kresťanský pohľad na techniky okultizmu a mágie (prútikárstvo, veštenie, jasnovidectvo, hypnóza, špiritizmus...)

Pasca falošnej nádeje


ROCK RYTMICKÉ SPÚTAVANIE DUCHA

Autor: ThDr. Andrzej Zwoliński

Vydal: HEC Humenné 1998

Obsah: Rocková a metalová hudba z pohľadu katolíckej náuky, doplnená svedectvami

ROCK - RYTMICKÉ SPÚTAVANIE DUCHA


ZAHRANIČNÉ


MALÝ SLOVNÍK SEKT
/ČESKY/

Autor: K. Funke a kol.

Vydal: KARMELITÁNSKE NAKL. KOSTELNÍ VYDŘÍ 1998

Obsah: Abecedne zotriedený zoznam hesiel siekt, New Age, nových náboženských hnutí so stručným vysvetlením


SÍLY TEMNOTY
/ČESKY/

Autor:clinton Arnold

Vydal: NÁVRAT DOMÚ Praha 1998

Obsah: sILY TEMNOTY VO SVETLE bIBLIE... OKULTIZMUS V DNEšNEJ DOBE A JEHO ODHALENIE

SILY TEMNOTY

NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ U NÁS
/ČESKY/

Autor: Zdeněk Vojtíšek

Vydal: DINGIR Praha 1998

Obsah: Aktuálny opis situácie v oblasti siekt, kultov, nových náboženských hnutí, New Age a ďalších skupín v českej republike.

NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ U NÁS

SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ
/ČESKY/

Autor:M. P. Gallagher a kol.

Vydal: ZVON Praha

Obsah: Dokumenty k danej tematike od Katolíckej cirkvi z rokov 1986 - 1994

SEKTY A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ HNUTIA

SEKTY - EXPANZIA ZLA
/POĽSKY/

Autor: Kol. Ruchu Obrony i jednostky

Vydal: Wydawnictwo "ad astra" Varšava 1998

Obsah: Nové náboženské sekty a deštrukčné kulty, ich aktuálna činnosť v Európe

SEKTY - EXPANZIA ZLA

PREČO NIE SILVOVA METÓDA...
/POĽSKY/

Autor: O.Alexander Posackij SJ

Vydal: LIST BIBLIOTEKY Kraków 1998 (Imprimatur)

Obsah: Kritická analýza techniky New Age "Silvovej metódy" z kresťanského a psychologického hľadiska

PREČO NIE SILVOVA METÓDA

DVE TVÁRE HARÉ KRIŠNA
/POĽSKY/

Autor: Grzegors Fels

Vydal: Wyd. ojcow franciskanow Niepokalanów 1998   (Imprimatur)

Obsah: Odhalenie zamlčovaných faktov o sekte Haré Krišna a jej deštrukčnej činnosti

DVE TVÁRE HARÉ KRIŠNA

BOH MA VYTRHOL Z TEMNOTY
/POĽSKY/

Autor: o. Joseph-Marie Verlinde

Vydal: Wydawnictwo "NOE"   Varšava 1998 (Imprimatur)

Obsah: Cesta mladého človeka od východných a orientálnych náboženstiev k Pánu Ježišovi

BOH MA VYTRHOL Z TEMNOTY

NOVÉ VYZNANIA EXORCISTU
/POĽSKY/

Autor: Gabriele Amorth

Vydal: Święty Pawel  Częstochowa 1998 (Imprimatur)

Obsah: Pokračovanie predošlej publikácie (Vyzania exorcistu). Autor podáva vlastné svedectvá a skúsenosti s veľkým nebezpečenstvom dnešnej doby - okultným zaťažením.

NOVÉ VYZNANIA EXZORCISTY

SVET MANIPULÁCIE
/POĽSKY/

Autor: Biskup Adam Lepa

Vydal: "Biblioteka NIEDZIELI" Częstochova 1997

Obsah: Problém psychickej manipulácie je dnes veľmi závažný - kniha odkrýva rôzne techniky a postupy manipulácie s ľudským vedomým a podvedomým

SVET MANIPULÁCIE

 


ČASOPISY

ROZMERROZMER
ČASOPIS PRE KRESŤANSKÚ DUCHOVNÚ ORIENTÁCIU

Vydáva: Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt
Šéfredaktor: Mgr Boris Rakovský

Obsah čísla 2/1998: Božia múdrosť a Duch Boží - Buďme svetlom a soľou - Kríza, ktorá pretrhla putá - Sekty: fenomén na prahu tretieho tisícročia - Gnosticizmus - Fenomén zvaný Scientológia - Ľudia, bol som Kleopatrou - Boli prví kresťania vegetariáni? - Cirkev Zjednotenia: munisti - Bo som medzi vyvolenými

 

LETÁKY

DUCHOVNÁ ŽUMPA

Duchovná žumpa

KRESŤAN A POHANSKÉ PRAKTIKY...

1. Časť:

HOMEOPATIA
SILVOVA METÓDA
REIKI
KINEZIOLÓGIA
AKUPUNKTÚRA
HYPNÓZA
MAGNETIZMUS
PRÚTIKÁRSTVO
B. KAFKA

2. Časť

BOJOVÉ UMENIA
JÓGA
TRANSCENDENT. MEDITÁCIA
SRI CHINMOY
HUDBA
PSYCHOLÓGIA A OKULTIZMUS